VTV1- Quốc gia số: Các phương pháp an toàn nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên