Đinh Cao Thắng

GS.TS. ĐINH CAO THẮNG

Giáo sư Khoa Công nghệ và Khoa học Ứng dụng tại Đại học Queen’s (Queen’s University), Canada