Trần Văn Thắng

Thiếu tướng TRẦN VĂN THẮNG

Nguyên Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu