Phạm Thế Dũng

Ông PHẠM THẾ DŨNG

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai