Nguyễn Linh Ngọc

Ông NGUYỄN LINH NGỌC

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường