•  

    Những kỷ vật do các cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc tặng