Cao Lại Quang

Ông CAO LẠI QUANG

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng