Đặng Văn Dũng

Đại tá ĐẶNG VĂN DŨNG

Chủ tịch Tổng Công ty Đông Bắc