Nguyễn Văn Thời

Ông NGUYỄN VĂN THỜI

Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG