Phương Kim Minh

Đại tá PHƯƠNG KIM MINH

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc