Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

21/01/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường năm 2020 như sau:

            Căn cứ Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 20 tháng 01 năm 2021,

Trường Đại học Mỏ - Địa  chất thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường năm 2020 như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh bổ nhiệm

Ngành, chuyên ngành

 

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Nụ

16/08/1977

PGS

Khoa học Trái đất

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

2

Nguyễn Trường Thanh

18/08/1980

PGS

Toán học

Khoa Khoa học cơ bản

3

Nguyễn Văn Xô

03/10/1980

PGS

Mỏ

Khoa Cơ - Điện

 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Trường Đại học Mỏ - Địa chất (phòng Tổ chức - Cán bộ nhận) trước 17 giờ ngày 04/02/2021./.

Tải về tại đây