Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018

22/11/2017

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 với số lượng 400 học viên cao học và 20 nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

1. Tuyển sinh cao học (đào tạo trình độ thạc sĩ)

1.1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

 

Số TT

Ngành đào tạo

Các ngành, chuyên ngành gần có thể học bổ sung kiến thức để dự thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật địa chất

- Địa chất khoáng sản và thăm dò

- Địa chất thủy văn

- Địa chất công trình

- Địa chất học

- Khoáng vật học và địa hóa học

- Kỹ thuật địa vật lý (có thể học chuyên ngành Địa chất KS và TD, Địa chất học)

- Địa chất dầu khí

- Tin học địa chất

- Nguyên liệu khoáng

- Các chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng công trình và công nghiệp,…của một số trường đại học khác có thể học bổ sung kiến thức để học chuyên ngành Địa chất công trình.

 

 

 

 

 

 

40

2

Địa chất học

- Kỹ thuật địa chất

- Kỹ thuật địa vật lý

- Tin học địa chất

 

10

3

Khoáng vật học và địa hóa học

- Kỹ thuật địa chất

- Địa chất học

- Tin học địa chất

 

10

4

Khai thác mỏ

- Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm và mỏ

- Tin học mỏ

 

45

5

Kỹ thuật tuyển khoáng

- Tuyển luyện quặng

10

6

Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật điện tử, viễn thông

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15

 

7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Kỹ thuật điện tử

- Điện khí hóa

- Kỹ thuật điện tử, viễn thông

 

10

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

- Kỹ thuật cơ khí, cơ kỹ thuật của các trường đại học khác

10

9

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Kỹ thuật xây dựng, kiến trúc của các trường đại học khác

- Khai thác mỏ

- Chuyên ngành Địa chất công trình

 

10

10

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

- Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

- Quản lý đất đai

- Địa chính

- Quy hoach vùng và đô thị

- Tin học trắc địa

 

 

40

11

Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

- Quản lý đất đai

- Tin học trắc địa

- Địa chính

- Quy hoạch vùng và đô thị

 

 

15

12

Kỹ thuật địa vật lý

- Kỹ thuật địa chất

- Địa chất học

 

10

13

Kỹ thuật dầu khí

- Khoan khai thác

- Khoan thăm dò

- Công nghệ khoan

- Thiết bị dầu khí

 

15

14

Kỹ thuật hóa học

- Kỹ thuật hóa học của các trường đại học khác

10

15

Quản lý kinh tế

- Người có bằng đại học ngành khác phải học bổ sung kiến thức và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế hoặc quản lý trước khi dự thi ngành QLKT

150

1.2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

1.3. Điều kiện văn bằng để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi;  

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải học bổ sung kiến thức (kết thúc trước ngày 31 tháng 01 năm 2018);

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi đạt loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, đạt loại trung bình khá trở xuống phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc; thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác dự thi ngành Quản lý kinh tế phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ.

1.4. Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm.

1.5. Các môn thi tuyển: Toán cao cấp, tiếng Anh, môn Cơ sở.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau được miễn thi môn tiếng Anh:

a) Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung Châu Âu chung trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự thi, bao gồm:

- Chứng chỉ tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia và University of Cambridge cấp;

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;

- Các chứng chỉ tiếng Anh khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 nêu trong Phụ lục III của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT;

- Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 theo Khung Châu Âu chung về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp;

b) Bằng tốt nghiệp đại học được đào tạo ở nước ngoài bằng tiếng Anh; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (tiếng Anh).

1.6. Hồ sơ dự thi: Đơn xin dự thi; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học; 3 ảnh cỡ 3x4 và 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

2. Tuyển sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ)

2.1. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

 

TT

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kỹ thuật địa chất

2

2

Địa chất học

2

3

Khoáng vật học và địa hóa học

1

4

Kỹ thuật dầu khí

2

5

Kỹ thuật địa vật lý

1

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

2

7

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

2

8

Khai thác mỏ

2

9

Kỹ thuật điện

1

10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

1

11

Quản lý kinh tế

2

12

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1

13

Kỹ thuật tuyển khoáng

1

 

2.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.3. Điều kiện dự tuyển

* Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ phù hợp ngành đăng ký dự tuyển;

* Có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Có đề cương về dự định nghiên cứu.

* Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

* Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh hoặc đáp ứng quy định tại mục b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT) theo quy định tại mục c do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

 đ) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

* Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

2.4. Thời gian đào tạo: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

        Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

2.5. Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm, bằng tốt nghiệp cao học và bảng điểm; Chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ; Bản khai các công trình khoa học cùng bản sao các công trình đó; Đề cương về dự định nghiên cứu; Thư giới thiệu dự tuyển; Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; 03 ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

3. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31/01/2018.

Thời gian thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ được thông báo đến thí sinh trong quá trình nhận hồ sơ.

Nhận được Thông báo này, trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi đến những thí sinh có nguyện vọng được đào tạo sau đại học. Thí sinh cần có sự chuẩn bị, ôn tập trước. Nhà trường sẽ có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học trước khi thi tuyển.

Mọi thủ tục chi tiết xem trên Website của Trường hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, điện thoại: 024.38386438;

Email:  daotaosaudaihoc@humg.edu.vn

Tải về tại đây