Đặng Thanh Hải

Ông ĐẶNG THANH HẢI

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam