Hoàng Minh Ngọc

Đại tá HOÀNG MINH NGỌC

Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu