Trần Đức Lương

Ông TRẦN ĐỨC LƯƠNG

31/10/2016

Nguyên Chủ tịch Nước
Ngô Hoàng Ngân

Ông NGÔ HOÀNG NGÂN

13/05/2019

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh