Trần Văn Thắng

Thiếu tướng TRẦN VĂN THẮNG

Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu