Phạm Thế Dũng

Ông PHẠM THẾ DŨNG

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai