Ông PHẠM THẾ DUYỆT

Ông PHẠM THẾ DUYỆT

Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị