GS. TS. TRẦN THANH HẢI

GS. TS. TRẦN THANH HẢI

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất