Thiếu tá PHẠM VĂN HẢI

Thiếu tá PHẠM VĂN HẢI

PTP Kế hoạch tổng hợp Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM.