Thượng tá NGUYỄN QUỐC VĂN

Thượng tá NGUYỄN QUỐC VĂN

Giám đốc Xí nghiệp Phát triển công nghệ TĐ-BĐ/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM