Đại tá LÊ ĐẠI NGỌC

Đại tá LÊ ĐẠI NGỌC

Trưởng phòng Phòng Bản đồ - Viễn thám