VTV1: Ứng dụng công nghệ mới để đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mỏ