Trần Xuân Trường

PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Chủ tịch Hội đồng trường, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Nguyễn Phụ Vụ

TS. NGUYỄN PHỤ VỤ

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất