Kế hoạch thành lập Quỹ học bổng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13/11/2016

Phòng Công tác chính trị - Truyền thông kính trình Ban Giám hiệu kế hoạch thành lập Quỹ học bổng Trường Đại học Mỏ - Địa chất như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa
- Thực hiện sứ mạng, khẳng định tầm nhìn, tôn vinh giá trị của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong công cuộc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;
- Quảng bá rộng rãi uy tín, thương hiệu của Nhà trường đối với học sinh, sinh viên, phụ huynh và toàn xã hội;
- Việc tài trợ cho Quỹ học bổng này là cơ hội để tôn vinh và quảng bá hình ảnh một cách thiết thực, ý nghĩa cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường; 
- Là một trong những công cụ tìm kiếm và hỗ trợ nhân tài cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tạo cơ hội học tập, rèn luyện cho học sinh, sinh viên; là nguồn động viên về vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên ưu tú, vượt khó, vươn lên học giỏi; góp phần tạo động lực, định hướng phấn đấu cho học sinh, sinh viên;
II. Nội dung và thời gian thực hiện
1. Thành lập Hội đồng quản lý và điều hành Quỹ
- Thành phần của Hội đồng quản lý và điều hành Quỹ dự kiến gồm có:
+ Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng;
     + Đại diện lãnh đạo các Khoa quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Tài vụ và Phòng Công tác chính trị - Truyền thông;
+ Đại diện Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
+ Thư ký Quỹ.
Hội đồng Quản lý và điều hành Quỹ sau khi có Quyết định thành lập sẽ ban hành Điều lệ/Quy chế hoạt động do Chủ tịch Hội đồng Quản lý và điều hành Quỹ ký. Mọi chương trình hoạt động của Quỹ sẽ phải tuân thủ theo Điều lệ/Quy chế này.
2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Quỹ 
- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận;
- Mọi lợi ích tài chính phát sinh từ nguồn Quỹ hoặc từ các nguồn vận động cho Quỹ đều được bổ sung, phát triển làm tăng giá trị tài chính của Quỹ;
- Chỉ được sử dụng lợi nhuận phát sinh từ nguồn Quỹ để thực hiện hoạt động hỗ trợ sinh viên (trừ trường hợp hỗ trợ trực tiếp theo đề nghị của nhà tài trợ);
- Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn Quỹ;
- Đảm bảo tính công bằng và dân chủ trong xét, chọn đối tượng được hỗ trợ;
3. Nguồn thu của Quỹ
- Nguồn thu ban đầu: kêu gọi ủng hộ của các cán bộ, viên chức toàn Trường;
- Đóng góp tự nguyện hoặc tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường;
- Đóng góp tự nguyện từ cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
- Đóng góp từ kinh phí của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên do các cán bộ, giảng viên Nhà trường làm chủ nhiệm;
- Thu từ các hoạt động tổ chức gây quỹ;
- Thu từ các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).
4. Đối tượng thụ hưởng, hình thức hỗ trợ
- Đối tượng thụ hưởng: 
+ Học sinh có thành tích học tập xuất sắc, có hoàn cảnh đặc biệt của các trường THPT trên mọi miền Tổ quốc;
+ Sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Mỏ - Địa chất (có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, vượt khó vươn lên học giỏi, có kết quả thi đầu vào cao nhất,….). 
Đối tượng được nhận học bổng sẽ được cụ thể hóa trong từng chương trình học bổng. 
- Có 02 hình thức hỗ trợ học bổng: định kỳ và đột xuất.
5. Thời gian thực hiện
- Tháng 9/2016: Thành lập Hội đồng quản lý và điều hành Quỹ; xây dựng Điều lệ/Quy chế hoạt động của Quỹ;
- Tháng 10/2016: Bắt đầu tổ chức các hoạt động gây quỹ;
- Tháng 11/2016: Ra mắt Quỹ.
III. Tổ chức thực hiện
- Phòng Công tác chính trị - Truyền thông là đơn vị đầu mối để tổ chức các hoạt động gây quỹ; chuẩn bị thủ tục hành chính để đăng ký tư cách pháp nhân, mở tài khoản, con dấu cho Quỹ; tìm kiếm học sinh tài năng từ các Trường THPT; tuyên truyền sâu rộng các thông tin về Quỹ học bổng; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ; thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động của Quỹ lên website, facebook chính thức của Trường;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Truyền thông tổ chức các hoạt động gây quỹ, tuyên truyền về Quỹ học bổng và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ;
- Hội Cựu sinh viên Trường có trách nhiệm tuyên truyền các thông tin của Quỹ, tổ chức vận động xây dựng Quỹ từ các cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trên mọi miền Tổ quốc;
- Phòng Tổ chức - Cán bộ là đơn vị tuyên truyền các thông tin về mục đích, ý nghĩa của Quỹ Học bổng và phối hợp vận động xây dựng Quỹ từ các cán bộ, viên chức Nhà trường;
- Phòng Tài vụ là đơn vị phối hợp quản lý các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường cho Quỹ;
- Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, các khoa quản lý sinh viên có trách nhiệm giới thiệu, rà soát, quản lý các đối tượng thụ hưởng học bổng dựa trên nguyên tắc minh bạch, công bằng.
Trên đây là kế hoạch thành lập Quỹ học bổng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Phòng Công tác chính trị - Truyền thông kính trình Ban Giám hiệu phê duyệt. 
Trân trọng./

TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Nguyễn Thi Phương