Trần Thanh Hải

GS. TS. TRẦN THANH HẢI

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bùi Xuân Nam

GS. TS. BÙI XUÂN NAM

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trần Xuân Trường

PGS. TS. TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Nguyễn Phụ Vụ

TS. NGUYỄN PHỤ VỤ

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất