Thượng tá PHẠM VĂN KHẢ

Thượng tá PHẠM VĂN KHẢ

Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Trắc địa - Bản đồ/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM