Thiếu tá NGUYỄN THANH CHƯƠNG

Thiếu tá NGUYỄN THANH CHƯƠNG

Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa/Công ty TNHH MTV TĐ-BĐ/Cục Bản đồ BTTM.