Thượng tá TRẦN NGỌC DIỄN

Thượng tá TRẦN NGỌC DIỄN

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và Bảo đảm kỹ thuật.