TS LÊ XUÂN THÀNH

TS LÊ XUÂN THÀNH

Trưởng phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất