VŨ DUY MIỀN

VŨ DUY MIỀN

Nguyên PGĐ sở Sở Nội vụ Hải Phòng