TS. TRẦN THÙY DƯƠNG

TS. TRẦN THÙY DƯƠNG

Trưởng khoa Trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai Trường Đại học Mỏ - Địa chất