TS. NGUYỄN CHÍ TÌNH

TS. NGUYỄN CHÍ TÌNH

Nguyên Trưởng khoa Cơ điện Trường Đại học Mỏ - Địa chất