PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÂM

PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÂM

Trưởng khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất