PGS. TS. ĐỖ HỮU TÙNG

PGS. TS. ĐỖ HỮU TÙNG

Chủ tịch Công đoàn trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất