Hội viên Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất  có nghĩa vụ:

  • Chấp hành Điều lệ Hội và đóng hội phí đầy đủ;
  • Tham gia và tích cực đóng góp cho các hoạt động của Hội.

 

Hội viên Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất có quyền:

  • Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình hoạt động của Hội;
  • Được Hội giúp  đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, triển khai vào sản xuất những thành quả nghiên cứu, những sáng kiến có giá trị về khoa học và kinh tế cao;
  • Được Hội tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết;
  • Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban chấp hành.